1. Organizacyjne zabezpieczenie klucza


Karta bezpieczeństwa

Właściciel karty bezpieczeństwa może zamawiać dodatkowe klucze dla numeru systemu zamknięć lub numeru cylindra widocznego na karcie:

  • przy użyciu szablonu zamówienia z odciśniętą kartą bezpieczeństwa,
  • przez pocztę tradycyjną.
  • Karta bezpieczeństwa EVVA

2. Prawna ochrona klucza


Ochrona marki (nieograniczony czas trwania ochrony)

Marka (np. litery, słowa, liczby lub graficzne prezentacje) jest opisem towaru produkowanego przez przedsiębiorstwo. Okres trwania ochrony jest zazwyczaj ograniczony do 10 lat, lecz można go przedłużyć na kolejne 10 lat.
Na kluczu lub wkładce bębenkowej jest wytłoczona lub nadrukowana marka chroniona przez producenta, która jednak nie musi zgadzać się z oficjalną nazwą marki.
Producenci wkładek bębenkowych mają również możliwość opisania nazwy marki w profilu klucza lub rdzenia.   

Ochrona wzorów użytkowych (czas trwania ochrony 10 lat)

Wzór użytkowy jest również nazywany „małym patentem”. Służy do ochrony wynalazku technicznego. W przeciwieństwie do patentu wynalazek nie musi posiadać wysokiej wartości w zakresie innowacyjności. Celem jest szybka rejestracja i szybka ochrona przed naśladowcami (czas trwania postępowania 4-8 miesięcy).  

Ochrona patentów (czas trwania ochrony 20 lat)      

Patent daje właścicielowi wyłączne prawo do produkcji fabrycznej i sprzedaży chronionego przedmiotu. Czas obowiązywania patentu rozpoczyna się już od dnia zgłoszenia lub dnia priorytetowego.   Ochrona patentowa różni się istotnie od ochrony wzorów użytkowych, ponieważ patent jest przez 18 miesięcy sprawdzany pod względem swojej innowacyjności. Po upływie trwającego 18 miesięcy terminu następuje 4-miesięczny termin składania zażaleń. W krajach nienależących do Unii Europejskiej ten termin może wynosić do 12 lat (!). Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne roszczenia, patent jest przydzielany. 

3. Techniczna ochrona klucza


Klucz musi posiadać cechy techniczne, które muszą uniemożliwiać lub w maksymalnie utrudniać

  • skopiowanie klucza,      
  • manipulowanie kluczem,       
  • sczytanie klucza     

.   

Kopiowanie klucza

Klucz musi być skonstruowany pod względem technicznym w taki sposób, aby jego zduplikowanie przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi i urządzeń było bardzo trudne lub możliwe wyłącznie przy wysokich nakładach ekonomicznych. Półfabrykaty producenta kluczy lub wyroby producenta półfabrykatów nie powinny być dostępne na rynku!  

Manipulowanie kluczem

Elementy blokujące klucza muszą być tak różnorodne i mieć taką budowę, aby na podstawie klucza zajmującego niższe miejsce w hierarchii nie było można odtworzyć klucza nadrzędnego.        

Sczytanie klucza

Zewnętrzny kształt klucza (karby, nawiercone otwory) nie może informować o tym, jakie miejsce klucz zajmuje w hierarchii. Zwłaszcza w przypadku systemów z kołkami po obejrzeniu kilku kluczy osobistych lub grupowych można domyślić się kodowania klucza głównego.

4. Techniczna ochrona klucza


Klucz musi posiadać cechy technologiczne, które muszą uniemożliwiać lub maksymalnie utrudniać

  • skopiowanie klucza,
  • manipulowanie kluczem,
  • sczytanie klucza

za pomocą aktualnie dostępnych środków technicznych.
Technika produkcyjna znana jest wyłącznie producentowi i tylko on może wytwarzać dodatkowe klucze. Ze względu na szeroko rozpowszechnione informacje dotyczące mechanicznych systemów zamknięć (systemy z kołkami, nawiercanymi otworami, płytkami itp. w kluczu należy zastosować kombinację dwóch różnych technologii.